سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیرا پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم
فهیمه سادات سعادت یار – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم

چکیده:

گسترش دانش و توانایی بشر برای تصاحب و بهرهبرداری هر چه بیشتر از محیط و منابع آن از یک سو و ازدیگر سو نگرانی از اتمام منابع طبیعی و برهم خوردن تعادل چرخهها و فرایندهای حیاتی کره زمین، محققان را بیش از گذشته متوجه محیط زیست و عاملهای اثرگذار و اثرپذیر آن ساخته است. بنابراین، در این مطالعه تلاش شد تا بیشتر به نگرشها و نگرانیهای زیست محیطی موجود پرداخته شود. همچنین، این مطالعه رابطه میان نگرشهای زیست محیطی و نیات رفتاری مسئولانهی زیست محیطی را نیز در قالبمدلی از هینز، هانگرفورد و تومرا ( ۱۹۸۶ ) به طور خاص مورد بررسی قرار داد. درنهایت، این بررسیها نشان داد که نگرشهای زیست محیطی یک عامل پیش بینیکنندهی قوی از رفتار مسئولانهی زیست محیطی میباشند. همچنین، مشخص گردید که رفتار مسئولانهی زیست محیطی میتواند به حفاظت از محیطزیست کمک کند.