سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عابدین دارابی عمارتی – مربی مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور
میلاد یادگاری – مدرس تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
سالار دوستی – مدرس روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور
گوهر نظری – مدرس روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده:

شاید مهمترین و مشکل ترین فراینددرهرسازمان ایجاد تحول و تغییر درسازمان باشد چرا که درمحیط متغیر امروزی بایستی با توجه به تغییرات محیط متحول شده و ازخود واکنش نشان دهند درغیراین صورت درورطه نابودی قرارمیگیرند باتوجه به اهمیت تغییر درتحول سازمان به ویژه درزمینه کسب و کاردرمقاله حاضر تلاش می شود تا به بررسی تاثیر مدیریت تحول برفناوری اطلاعات و کسب وکارپرداخته شود و بدین منظور ابتدا مدیریت تغییر و تحول تعریف شده مدلهای مربوطه ارایه گردیده و علل مقاومت درمقابل تغییر و تحول بررسی میگردد و درپایان رباطه بین مدیریت تحول و کسب و کارو فناوری اطلاعات با ارایه یک مدل توضیح داده شده است.