سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد فخاریان – مربی و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهزاد شوقی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان خلاقیت و ابعاد آن ابتکار انعطاف پذیری قابلیت بسط و قابلیت سیالی و فناوری اطلاعات کارکنان شرکت لاستیک پارس شهرصنعتی کاوه درسال ۱۳۹۰ صورتگرفته است جامعه اماری تحقیق شامل ۲۳۰ نفر ازکارکنان بود که ازاین میان با استفاده ازجدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۴۰ نفر به عنوان حجم نمونه درنظرگرفته شد روش جمع اوری داده ها براساس مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش الفای کرونباخ برای پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات ۰/۸۸۷۱ و برای پرسشنامه خلاقیت ۰/۹۱۰۳ به دست آمد و و همینطور از روایی محتوا به منظور ازمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید متخصصن مربوطه قرارگرفت تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده ازاجرای پرسشنامه ها ازطریق نرم افزار sPSSدردو بخش توصیفی فراوانی فراوانی ردصدی میانگین انحراف استاندارد و استنباطی رگرسیونچندمتغیره ازمون همبستگی اسپیرمن و ازمون هایپرو ویلک انجام پذیرفت