سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

بهزاد شوقی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سید مهدی صالحی – کارشناسی ارشد روانسنجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
احمد هویدا – مسئول آموزش شرکت آلومینیوم پارس ساوه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان رهبری خدمتگزار و ابعاد آن تواضع و فروتنی قابلیت اعتماد خدمات رسانی و مهرورزی با خلاقیت کارکنان شرکت آلومینیوم پارس ساوه درسال ۱۳۹۰ صورتگرفته است است جامعه آماری تحقیق شامل ۶۵۰ نفر ازکارکنان بود که از این میان با استفاده ازجدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۲۴۲نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد روش جمع آوری داده ها براساس مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده ازروش الفای کرونباخ برای پرسشنامه محقق ساخته رهبری خدمتگزار ۰/۸۶۹۸ و برای پرسشنامه خلاقیت تورنس ۰/۹۰۸۴ به دست آمد و همین طور ازروایی محتوا به منظور ازمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید متخصصن مربوطه قرارگرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها ازطریق نرم افزار Spss دردو بخش توصیفی فراوانی فراوانی درصدی میانگین انحراف استاندارد و استنباطی رگرسیون چندمتغیره ضریب همبستگی پیرسون ازمون شاپیرو – ویلک انجام پذیرفت