سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

بهزاد شوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آزیتا شوقی – مدرس خلاقیت و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علی رضا خلج – رئیس آموزش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان مدیریت دانش ابعاد تولید دانش سازماندهی دانش توزیع دانش و کاربرد دانش و عوامل کلیدی موثربرآن افراد فن آوری فرهنگ و فرایند با خلاقیت کارکنان شرکت کاریزان خودرو شهرصنعتی کاوه درسال ۱۳۹۰ صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق شامل ۲۶۰ نفر ازکارکنان بود که از این میان با استفاده از جدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ۱۵۲ نفر به عنوان حجم نمونه درنظرگرفته شد روش جمع آوری داده ها براساس مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده ازروش الفای کرونباخ برای پرسشناه مدیریت دانش ۰/۸۷۷۱ و برای پرسشنامه خلاقیت ۰/۹۱۰۳ به دست آمد و همین طور از روایی محتوا به منظور ازمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید متخصصین قرارگرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها ازطریق نرم افزار SPSS دردو بخش توصیفی فراوانی فراوانی ردصدی میانگین انحراف استاندارد و استنباطی رگرسیون چند متغیره ضریب همبستگی پیرسون و ازمون شاپیرو ت ویلک انجام پذیرفت