سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز علی اکبردوست – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

منحنی های تزریق جیوه بهترین ابزار موجود برای درک ویژگی های شبکه ی حفرات مانند شعاع گلوگاه ها، فراوانی هر شعاع، پیوستگی شبکه ی تخلخل، جورشدگی شبکه ی تخلخل و بسیاری از خصوصیات کیفی و کمی دیگر هستند. این ویژگی ها کیفیت سنگ مخزن و میزان تراوایی آن را کنترل می کنند. شکل و کلیه ی ویژگی های موجود در منحنی های تزریق جیوه با تغییرات موجود در بافت سنگ قابل توضیح است. این ویژگی تصدیق کننده ی رابطه ی تنگاتنگ خصوصیات رسوب شناسی و دیاژنزی با ویژگی های جریان سیالات در سنگ مخزن است. بنابراین بررسی ویژگی های بافت سنگ اساس مطالعات پترفیزیکی سنگ مخزن است. در نتیجه ترکیب خصوصیات بافت سنگ با منحنی های تزریق جیوه یکی از راه های تفکیک نمونه های سنگ مخزن بر اساس کیفیت متفاوت آن ها است. هدف از این مقاله ترکیب نتایج حاصل از آزمایش های فشار موئینه با مطالعات رسوب شناسی و بررسی قابلیت آن در تفسیر ویژگی های شبکه ی تخلخل در مخازن نفت و گاز است.