سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا طبرسا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

در تحقیق حاضر سعی گردیده است دیدگاههای دبیران تربیت بدنی درباره ارتباط منابع قدرت مدیران مدارس درایجاد خلاقیت دبیران تربیت بدنی مورد بررسی قرار گیرد. ۱۵۵ نفرازدبیران مرد شرکت کننده درمسابقات علمی،فرهنگی و ورزشی منتخب استانهای کشور دراین تحقیق شرکت کردند وبه ۱۵ سؤال بسته پرسشنامه ای که پژوهشگر تهیه و طراحی نموده بود و پس ازبدست آوردن پایایی قابل قبول دراختیار آنها قرارداده بود ، پاسخ گفتند. میانگین سن پاسخ دهندگان درحدود ۳۵/۵سال بودواکثریت آنها نیزدارای مدرک لیسانس بودند . لازم به ذکراست که این تعداد نمونه، کلیه جامعه دردسترس می باشد. روش آماری این تحقیق در حیطه مدلهای آماری غیرپارامتریک جای می گیرد که از طریق تست مجذورخی به آزمون فرضیه های مورد نظرپرداخته است . همچنین برای تعیین ارتباط بین انواع منابع قدرت ازآزمون ضریب همبستگی c نیز استفاده به عمل آمد، که نتایج زیربدستآمد. اعمال قدرت پاداش وتخصص ومرجعییت ازسوی مدیران مدارس باعث بروزوایجاد خلاقیت دردبیران تربیت بدنی می شود در صورتیکه اعمال قدرت زور )اجبار( توسط مدیران مدارس باعث سرکوب خلاقیت و یا کاهش خلاقیت خواهد شد. این درحالی است که اعمال قدرت به شکل نظام اداری وبخشنامه ای نیز باعث سرکوب و عدم بروزخلاقیت دردبیران تربیت بدنی می شود.