سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروین شرایعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

این پژوهش به منظور تعیین مقدار ازت مورد نیاز دو رقم سیب زمینی مارفونا زودرس دیامانت دیررس سیب زمینی از نظر بهینه بودن غلظت تجمع ازت بصورت نیتریت و نیترات درغده ها بهمراه حفظ سطح عملکرد انجام گردید مقادیر کود ازته برحسب آزمون خاک تعیین شد پس از برداشت سیب زمینی عملکرد در واحد سطح محاسبه گردید و غده ها درانبار معمولی دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۷۵ تا ۸۰ درصد به مدت ۵ ماه نگهداری شدند بلافاصله پس ازبرداشت و هر ماه یکبار درصد رطوبت میزان نیترات میزان نیتریت و میزان نشاسته غده ها اندازه گیری گردید داده های حاصل از آزمایشات با آزمایشی فاکتوریل ۶ مقدار کود ازته و دو رقم سیب زمینی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار تجزیه و تحلیل آماری شدند نتایج نشان داد که سطح توصیه شده ازت برمبنای آزمون تجزیه خاک برای دستیابی به عمرکد بهینه مناسب بود و با افزایش مقدار مصرف کود ازت متوسط عملکرد در واحد سطح افزایش یافت رابطه مشخص بین مقدار کود ازته و مقادیر نیترات و نیتریت محصول مشاهده شد بطوریکه با افزایش میزان مصرف کود ازت این مقادیر افزایش یافتند. تاثیر مقادیر مختلف کود ازت بردرصد رطوبت و نشاسته معنی دار نبود.