سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا موران – کارشناس روانشناسی بالینی مرکز آموزشی درمانی رازی

چکیده:

هدف: هدف اصلی این پزوهش، بررسی رابطه میان معنویت با سلامت روانی و عملکرد شغلی در ارتباط با جامعه ایمن در بین کارکنان شرکت صنایع شوینده پاکسان بود. نوع مطالعه و روش اجرای طرح: این بررسی از نوع توصیفی است. آزمودنی های پژوهش چهار صد نفر از کارکنان شرکت پاکسان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها پرسشنامه های نگرش دینی (سنجه دینداری)، سلامت عمومی (GHQ) و عملکرد شغلی (درگیری شغلی) بکار گرفته شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی چندگانه بهره گرفته شد.