سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید عزیزی – کارشناسی ارشد معماری ودانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه
محمد علی آبادی – دکترای معماری

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی معانی اسماء الهی پرداخته وسعی شده است با تحقیق وتفسیر درآن به ارتباط این اسماء باصنعت ساختمان پرداخته شود.دراین زمینه سعی شده از معانی مختلف این اسماء باتوجه به آیات وروایات مختلف استفاده گردد وارتباط آن باعلوم مختلف درگیر باصنعت ساختمان بررسی شود.وتحقیق شود که آیامی توان از معانی وصفات الهی درصنعت ساختمان بهره گرفت ودراینصورت می توان آن معنی رادر این مبحث بروز داد واثری خلق نمود که وجه بارز آن یکی ازمعانی اسماء الهی باشد.