سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرتضی قاسمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – عضو هیئت علمی دانشگاه
شهناز معظمی – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

پژوهش حاضرتحقیقات پیشین در رابطه با متغیرهای مداخله گر در روند فرسودگی شغلی مانندنیازها و منابع شغلی برفرسودگی و عملکرد کارکنان خط مقدم بیمارستانها(پرستاران وپزشکان و مدیریت) را توسعه داده است فرسودگی شغلی یکی از عوامل اساسی در کاهش کارآیی از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی خصوصا در حرفه های خدمات انسانی می باشد.در این مدل ۵ وجهی نقش مشتری مداری بر فرسودگی شغلی ونیازهای شغل مانند تضاد و ابهام وبارکاری و عملکرد بررسی شد. مشتری مداری به عنوان متغیر تعدیل گر در ابتلا به فرسودگی شغلی فرض شده است . متغیرهای موجود ( نیازهای شغلی عملکرد شغلی تمایل به ترک شغل فرسودگی شغلی در ارتباط با مشتری مداری) بصورت پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی در آمده و در اختیار ۱۴۸ نفر پرسنل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک قرار گرفته است محقق برای تجزیه و تحلیل آماری داده هابا استفاده از آزمون پیرسون از نرم افزار اس پی اس اس استفاده نموده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین نیازهای شغل(تضاد، ابهام، بار کاری) و عملکرد شغلی رابطه منفی وجود دارد از سویی دیگر بین نیازهای شغلی وفرسودگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد. مشتری مداری باعملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک خدمت رابطه منفی دارد و جدیدترین یافته ای که مشاهده شد بین مشتری مداری (بیمار مداری) با فرسودگی شغلی و تعارضات شغلی رابطه منفی وجود دارد در پایان با توجه به یافته ها توصیه هایی برای بهبود کیفیت مشتری مداری و کاهش ابتلا به فرسودگیهای شغلی در پرسنل و مدیران ارائه شده است