سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران لشنی زند – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سارا غلامرضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

اسم یکی ازشایعترین بیماریهای مزمن دوران کودکی و یکی از عوامل عمده بستری بیمارستانی در این سنین می باشد.از علل عمده مرگ و میر فزاینده ناشی از اسم ضعف در تشخیص و دست کم گرفتن شدت بیماری تاخیر در ارجاع و درمان نامناسب را می توان نام برد بنابراین تشخیص زودرس کودکان درمعرض خطر برای پذیرش فوری در واحد مراقبت های ویژه و همچنین شناسایی عوامل محیطی موثر در بروز و تشدید این بیماری سهم مهمی در مدیریت بیماری اسم بازی می کند دراین پژوهش ارتباط بین متغیر های اقلیمی چون دما، تبخیر، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، تعداد روز های یخبندان وسمت و سرعت باد با تعداد دفعات حملات آسم کودکان شهر خرم آباد که منجر به بستری شدن آنها در بیمارستان آموزشی درمانی شهید آیت الله مدنی )تنها بیمارستان کودکان این شهر شده است مورد بررسی قرار گرفته است.به منظور بررسی و شناسایی متغیرهای اقلیمی موثر در بروزحملات آسم کودکان از شیوه آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. در این روش تعداد ۱۰ متغیر اقلیمی مستقل با متغیر وابسته حملات آسم کودکان مورد بررسی قرار گرفته و طی سه گام سه متغیر اقلیمی مؤثر در برآورد تعداد مراجعات حملات اسم کودکان شناسایی شده اند. در گام اول متغیر مدل ماهانه ساعات افتابی با ضریب همبستگی ۳۱/۵ درصد و مقدار P 0/058 به مدل وارد و صحت متغیر تایید گردید در گام دوم متغیر حداقل مطلق دما با فرض ثابت بودن متغیر اول نسبت به متغیروابسته به مدل رگرسیون وارد شد و در گام سوم متغیر تعداد روزهای یخبندان به مدل وارد و ضریب همبستگی چندگانه به ۷۸/۱۵ رسید. نتایج نشان می دهد که از میان متغیرهای اقلیمی، معدل ماهانه ساعات آفتابی، حداقل مطلق دما و معدل ماهانه تعداد روزهای یخبندان به ترتیب بیشترین همبستگی را با حملات آسم کودکان داشته اند