سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فروزان فتاحی مسرور – کارشناسی ارشد تربیت بدنی
حسین شیروانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فروغ فتاحی مسرور – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

شیو زندگی فعال و غیر فعال می تواند به مرور ترکیب بدن و درصد چربی افراد را دستخوش تغییر نماید .دختران جوان دانشجو از مهم ترین اقشار جامعه محسوب می شوند که تصویر بدنی آنها از خود می تواند بر ابعادسلامت روانی شان تأثیرگذار باشد. از این رو هدف از این تحقیق تعیین فعال و غیر فعال بودن شیو زندگی دانشجویان دختر بر اساس میزان فعالیت بدنی روزانه و سپس بررسی رابطه بین برخی مؤلفه های نیمرخ لیپیدی خونو سلامت روانی آنها می باشدبحث و نتیجه گیری: در هر دو گروه فعال و غیر فعال بین مؤلفه های کلسترول تام ، تری گلیسرید و LDL کلسترول با اضطراب، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی رابطه مستقیم و ناقصی وجود دارد اما مقدار rمحاسبه شده در گروه غیر فعال بیشتر است. همچنین بین HDL کلسترول با مؤلفه های اضطراب، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی رابطه معکوس و ناقصی وجود دارد ا اما مقدار r محاسبه شده در گروه فعال بیشتر است . به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کلسترول تام، تری گلیسرید و LDL کلسترول خون دانشجویان دختر غیر فعالارتباط بیشتری با اضطراب، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی آنها دارد در حالی که در دانشجویان دختر فعال این ارتباط کمتر است. از این رو توصیه می شود با انجام فعالیت های بدنی در غالب ورزش، کار و اوقاتفراغت می توان شیو زندگی دانشجویان را فعال نمود و از مزایای مربوط به سلامت جسمانی و روانی آن در جهت ارتقاء کیفیت زندگی بهره برد