سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احد زارع رواسان – دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
مرتضی معلق – دانشکده مدیریتفناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی
سعید روحانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از جمله موضوعات مهم رفتاری هستند که در حوزه تئوریهای مدیریت رفتار سازمانی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشند و پیوند آنها به گونهای است که تقویت یکی منجر بهارتقاء وضعیت دیگری خواهد شد. لذا در این تحقیق، تلاش شده است تا پس از تشریح دقیق مفهوم این دو متغیر، رابطه بین آن دو، مورد بررسی قرار گیرد. بدینمنظور، از دادههای جمعآوری شده از بخش خصوصی کشوراستفاده شده است و دادههای ۵۵ پرسشنامه جمعآوری شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهند که فرهنگ سازمانی دارای رابطه مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی است. از میانمتغیرهای فرهنگ سازمانی نیز فرهنگ تصمیمگیری گروهی بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی دارا میباشد و فرهنگ یادگیری و توسعه در رده بعدی قرار گرفته است. با توجه به یافتههای تحقیق، ضروری است که مدیران سازمانها با تاکید بر ارتقای فرهنگ سازمانی، به بهبود وضعیت رفتار شهروندی سازمانی بپردازند وساز و کارهایی را بدینمنظور در پیش گیرند