سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصوره دهقانی – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت شیراز
طاهره درویش دوست خیر آبادی – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت شیراز
زهرا زمانیان – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت شیراز

چکیده:

آلودگی هوا یکی از مشکلات شهرهای بزرگ و صنعتی جهان می باشد و به طور جدی سلامتی ساکنین این شهرها را تهدید می کند. این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی مقطعی است. در این مطالعه بین عناصر اقلیمی چون دما ، فشار ، رطوبت نسبی و پنج آلاینده ی مهم جوی یعنی منوکسید کربن (CO) ، دی اکسید گوگرد (SO2) ، اوزن (O3) ، دی اکسید نیتروژن و مواد معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون (PM-10) یا فوت شدگان بیماریهای قلبی و تنفسی شهر شیراز در سال ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روشهای آماری و آزمون آماری همبستگی ناپارامتری به بررسی و تجزیه و تحلیل ارتباط میان این عوامل پرداخته شد. نتایج نشان داد که در تمامی موارد میانگین ماهیانه شاخص PSI آلاینده در اکسید گوگرد از میزان استاندارد بالاتر بوده در حالیکه میانگین ماهیانه شاخص PSI آلاینده دی اکسید نیتروژن از میزان استاندراد کمتر بوده است، همچنین میان مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی با آلاینده SO2 ، دمای هوا و فشار هوا ارتباط معنی دارذی مشاهده شده است ، بعلاوه میان مرگ و میر ناشی از بیماریهای تنفسی و رطوبت نسبی هوا نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج مطالعات انجام پذیرفته در شهر تهران نیز نشان می دهد که بین آلاینده های SO2 و NO2 با بیماریهای تنفسی ارتباط معنی داری وجود ندارد.