سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
محمود آل مراد جبدرقی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی درآمد سرانه می باشد بطوریکه افزایش درآمد سرانه درهرکشوری از اهداف اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است توسعه صنعت توریسم یکی از عواملی استکه می تواند در جهت دستیابی به هدف افزایش درآمد سرانه به خصوص درآمد سرانه خانوارهای شهری موثر باشد صنعت توریسم با قرار دادن منبع درآمد ارزی مناسب و قابل ملاحظه ای دراختیار یک کشور به عنوان یکی از صنایع مهم و پردرآمد نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها ایفا می کند توریسم علاوه برجهات اقتصادی عامل مهمی درپیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود کشور ایران با دارا بودن جاذبه های غنی تاریخی و جغرافیایی کشوری مستعد برای جذب گردشگران خارجی می باشد صنعت توریسم برای کشور ایران که اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت داشته می تواند درجهت رهای ی از معضلاتی همچون بیکاری، اقتصادتک محصولی و کمک قابل توجهی کند دراین مطالعه سعی براین استکه تارابطه علیتبین توریسم و درآمد سرانه خانوارهای شهری درایران در بازه زمانی ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۶۸ مورد آزمون قرار گیرد به منظور انجام آزمون علیت از روشهای آزمون علیت هیشائو وروش خود بازگشتی با وقفه گسترده ARDL استفاده شدها ست نتایج نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از توسعه توریسم به درآمد سرانه خانوارهای شهری درایران وجود دارد.