سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
صدیقه پیکرنگارقلعه رودخانی – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشتنشاء-زیباکنا

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و همزمانی قیمت، در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از همزمانی قیمت، حوزهای که بازدهی بازار و صنعت، تفاوت بازدهی سهام در سطح شرکت راتوضیح میدهد، میباشد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی به این معنی است که یکی از طرفین مبادلهکننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار اطلاعات داشته باشد. بهعبارت دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه استفاده -کنندگان از اطلاعات ناهمسان باشد. در این تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت به عنوان متغیر وابسته محاسبهگردید. برای بررسیهای موردنظر تعداد ۱۰۵ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیهها از روش ضریب همبستگی پیرسن بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از این است که رابطه معنیداری میان عدم تقارن اطلاعاتی و همزمانی قیمت وجود ندارد