سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نفیسه گلستانی – دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه فنی مهندسی، فارسی، ایران
باقر کریمی – استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده:

گسترش شهرنشینی از یک طرف و کمبود فضا از طرف دیگر، ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت را در شهرهای امروزی سبب شده است. در هم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارای پیامدهای گسترده ای بوده که یکی از آنها افزایش ناهنجاری های اجتماعی است. جریان شهرنشینی موجبات تغییر ساختارهای اجتماعی، روابط اجتماعی، دگرگونی نظام ارزشی و امثال آنها را فراهم آورده است. این تغییرات از دیدگاه جامعه شناسی می بایست مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، یعنی همان هدفی که جامعه شناسی شهری دنبال می کند. در این مقاله کوشش شده با توجه به اهمیت شهر و رفتار اجتماعی، یا در نظر گرفتن منظر شهری و نحوه شکل گیری فضاهای شهری، عوامل دخیل در آن بازشناسی شده، عوامل تأثیر گذار از جمله ادراک محیطی و ارتباط رفتار و محیط و … مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.