سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید حمید خداداد حسینی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رکسانا فکری – استادیار دانشگاه پیام نور تهران
زینب عبدالهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

پاسخ به نیازها و تحولات و دگرگونیها نظام اجتماعی – اقتصادی عصرحاضر و همچنین تضمین و تداوم حیات و بقای جوامع نیازمند استفاده بهینه ازنیروی کارفعال به خصوص نیروی نخبه و کارآفرین می باشد مقاله حاضر درپی آن است که باتوجه به نظرمدیران ارشد جهاددانشگاهی ارتباط بین مهارتهای مدیران کارافرین را بیابد مهارتهای مورد بررسی دراین مقاله شامل مهارتهای تصمیم گیری برنامه ریزی مدیریت ریسک انگیزه درونی خلاقیت و نوآوری نفوذوترغیب و ارتباطات بین فردی است که برگرفته است پژوهش لری سی . جنی پرو و همکاران ۲۰۰۵ است به منظور یافتن ارتباط بین این مهارتها پرسشنامه محقق ساخته ای با نظر خبرگان تهیه و تدوین گردید که پایایی آن ازطریق ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۷۷ تایید شده و روایی پرسشنامه توسط این خبرگان که دارای دو ویژگی اساسی حضور درجایگاه مدیران ارشد جهاددانشگاهی و آشنایی و تسلط برمفاهیم کارافرینی بودند تایید و برای ۷۰نفر ازمدیران ارشد ارسال شد و سپس داده های جمع آوری شده از اماره ی خی دو درنرم افزار spss مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت