سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسام الدین معین زاده – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
هما دخت میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بهرام بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در محاسبه شدت گسلش یک منطقه م ی توان عوامل مختلف ی را در نظر گرفت . شاخص خطوارگ ی تابع ی از طول، تعداد و تقاطع گسل ها در واحد سطح م ی باشد . هر چند اغلب دگرسا نی ها با گسل ها و شکستگ ی ه ایی که راه نفوذ س یالات را تسه یل میکنند ارتباط دارند اما مق ایسه موقعیت محدوده های با بیشترین تمرکز خطواره ها در مناطق آتشفشانی، در کالدراهای مساحیم و بیدخوان و بررس ی دگرسا نی ها ی رخساره مرکز ی کالدراها نشانگر ارتباط بیشتر دگرسا نی ه ای سوپرژن با خطواره ه ای منطقه می باشد و این در حالی است که دگرسانی فیلیک که بیشتر منشاء درون زاد دارد دارای ارتباط ضعیف تری با خطوارگی ها است . دگرسانی آرژ یلیک م ی تواند منشاء درون زاد یا برون زاد داشته باشد. در منطقه کالدرای مساحیم منشاء کانی ه ای رس ی بیشتر آبهای فرو رو و کائولن کا نی عمده م ی باشد و بر اساس نت ایج حاصل از آزمایش XRD کا نی ه ایی از قب ی ل پیروفیلی ت و د یکی ت در بخش ه ای عمده ای از مجموعه د یده نم ی شوند؛ بنابر این دگرسا نی ه ای منطقه آتشفشان مساح یم عمدتا آرژ یلی ک با منشاء برون زاد م ی باشند حال آنکه در منطقه کالدر ای بی دخوان دگرسا نی عمده ف یلی ک است که غالبا منشاء درون زاد دارد . ترسیم ماتریس انطباق دگرسا نی ها و کران بالای شاخص خطوارگی در مناطق مساحیم و بیدخوان به ترتیب ضر ایب انطباق ۳/۷۸ و ۲/۹ را بر ای دگرسا نی آرژ یلیک و ضر ایب ۰/۱۱ و ۱/۰۷ را بر ای دگرسا نی ف یلیک در مناطق مذکور نشان م ی دهد . ارتباط مثبت دگرسانی آرژیلیک با شاخص خط وارگ ی و ارتباط ضع یف تر دگرسانی فیلیک با این فاکتور در مرکز کالدراهای مساحیم و بیدخوان در کنار ارتباط نزدیکتر رژ یم کل ی (عمدتا برونزاد ) دگرسانی ها ی منطقه مساحیم با شاخص خطوارگی، نشانگر تاثیر شد یدتر گسل ها در فر ایند های سوپرژن نسبت به فرایندهای هایپوژن در این نواحی می باشد.