سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – دانشیار دانشگاه مازندران
سیدجواد ابراهیمیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
علی فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

هدف ازاجرای تحقیق حاضر بررسی نقش ویژگی هیئت مدیره برعملکرد سرمایه فکری شرکت ها درشرکت های منتخب پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد براین اساس پس از مروری جامع برادبیات موضوعی به عملکرد سرمایه فکری و ویژگی هیئت مدیره اطلاعات لازم از نمونه آماری شرکت های منتخب پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است سپس با اطلاعات بدست آمده به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات متغیرهای چهارگانه مستقل ویژگی هیئت مدیره درصد اعضا غیرموظف به کل اعضا هیئت مدیره درصد مالکیت هیئت مدیره تعداد اعضای هیئت مدیره و تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره برعملکرد سرمایه فکری شرکت های نمونه آماری پرداخته شده است نتایج تحقیقات نشان میدهد که متغیرهای مستقل درصد اعضا غیرموظف به کل اعضا هیئت مدیره و تفکیک مدیرعامل از اعضای هیئت مدیره هرکدام به ترتیب ۰/۱۹۱و۰/۲۷۴ با توجه به مدل رگرسیونیمورد استفاده برعملکرد سرمایه فکری شرکت ها اثرات مثبت داشته اند.