سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهرام ماهی – عضو هیأت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.
مرضیه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
مریم حسن بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

زمینه و هدف: سلامت روانی حالت سازگارانه و نسبتاً خوب، احساس بهزیستی و شکوفایی و استعدادهای شخص است، با توجه به اینکه یکی از مراکز بسیار مهم در امر آموزش، دانشگا هها م یباشند و سلامت دانشجویان مشغول به تحصیل در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است، بهزیستی روانی متأثر از موارد مختلفی چون روابط اجتماعی، خانوادگی، شخصیت افراد و هویت شکل گرفته در آنان م یباشد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سلامت روان و بهزیستی روا نشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۱ انجام گردید. مواد و روش کار: این پژوهش با روش همبستگی انجام گردید نمون هها با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۳۵ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، با تعیین میانگین و انحراف معیار، انحراف معیار، تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی تحلیل داد هها انجام گردید.یافت هها: یافت هها نشان داد که بیشترین میانگین در بعد سلامت روان اختلال در کارکرد اجتماعی با ۸/۳۲ = M بود و در بعد بهزیستی نیز بیشترین نمره مربوط به احساس سرزندگی با ۸/۳۲ = M بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت روان و بهزیستی اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد. نتیج هگیری: ۳۶ درصد از تغیرات نمرات سلامت روان با بهزیستی روان شناختی قابل پیش بینی است. در مجموع م یتوان گفت هرچه سلامت روان در افراد بالاتر باشد بهزیستی اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود.