سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه مظفری – دانشجوی کارشناس ارشد تکتونیک گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهرا
سیداحمد علوی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
حسین حاجی علی بیگی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

دراین تحقیق شکستگی های منطقه آبگرم در اطراف گسل حسن آباد بررسی شد تا نحوه گسترش آنها تعیین شود و روابط مکانیکی میان چهارسری شکستگی های اصلی و گسل موجود بررسی شود بدین منظور جهت گیریاین شکستگی ها در ۶۰ ایستگاه اندازه گیری شد و الگوی شکستگیها در واحد سنگ آهک کرتاسه در ارتباط با حداقل ۴مرحله ایجاد شکستگی ها بررسی شد مراحل ۱و۲ در زمان قبل از گسل خوردگی اتفاق افتاده و به ترتیب سری اول با روند میانگین N25W و سری دوم با روند میانگین N20E تشکیل شده است شکستگی های سری اول و دوم گسترش کمی در منطقه دارند روابط سن سنجی نشان میدهد که شکستگیهای سری دوم جوانتر از سری اول هستند اما از دیدگاهی دیگر شکستگی های T,YR,R از مهمترین انواع شکستگی ها د رمنطقه می باشند که تحت تاثیر چین خوردگی بزرگ مقیاس و گسلهای راستالغز با مولفه ی تراستی درمنطقه شکل گرفته اند.