سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افسانه ویسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادگروه مامایی
مریم ویژه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادگروه مامایی
کمال صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادگروه مامایی

چکیده:

سرطان دهانه رحم دومین علت مرگ ناشی از سرطان در خانمهاست یکی از عوامل خطر احتمالی در بروز این سرطان مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری می باشد که روزانه توسط میلیونها زن مصرف می شود هدف این پژوهش بررسی ارتباط میزان بروز سرطان دهانه رحم با مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری است. پژوهش فوق یک مطالعه موردی شاهدی است که بصورت گذشتهنگر برروی ۱۲۸ بیمار مبتلا به سرطان دهانه رحم و ۱۲۸ نفر گروه شاهد انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مجموعه سوالات تنظیم شده فرم مصاحبه بود و پرونده های پزشکی بیماران نیز بررسی شده است. جهتتجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری t کای دو، فیشر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.