سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عادل زاهد – استادیار گروه روانشناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سعید رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی ارتیاط سرسختی و امید با خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار است . این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان ورزشکار دختر و پسر مشغول به۱۷۶۵ در دانشگاه محقق اردبیلی بود. از بین این جامعه آماری با روش – تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی ۵۵ نمونه گیری تصادفی تعداد ۱۱۵ پسر و ۱۱۵ دختر برای این پژوهش در نظر گرفته شد. داده های پژوهش به صورتمیدانی و با استفاده از آزمون سرسختی روانشناختی اهواز ساخته کیامرثی ) ۱۷۳۸ (، آزمون امید بزرگسالان ساخته اسنایدر و همکاران ) ۱۵۵۱ ( و پرسشنامه خودکارآمدی مارک شیرر و جمیز مادوکس ) ۱۵۶۱ ( جمع آوری گردید.برای تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون ۵/ نشان داد که بین سرسختی و امید با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد ) ۵۵۱ < P (. افزون بر آن، نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد سرسختی و امید توان پیش بینی معنی دار خودکار آمدی را دارند . همچنین نتایجنشان داد که امید به عنوان بهترین پیش بین خودکارآمدی ورزشکاران می باشد.