سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره حاجیها – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیام دشت)
حسنعلی اخلاقی – کارشناس ارشد حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی
فاطمه رضائی مهر – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه اصفهان، ایران

چکیده:

اهرم مالی از جایگاه ویژه ای در تصمیم گیری های تأمین مالی و مدیریت ساختار سرمایه برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط اهرم مالی با ساختار هیئت مدیره شرکت به عنوان بالاترین هیئت نظارتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور سه فرضیه تدوین شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره و اطلاعات مالی ۷۲ شرکت نمونه طی دوره زمانی ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۸ استفاده شده است. در این پژوهش اندازه هیئت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان ویژگی های ساختار هیئت مدیره شرکت در نظر گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معنی دار بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره با اهرم مالی وجود دارد. ه مچنین بین اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با اهرم مالی رابطه منفی وجود دارد.