سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهه خسروانی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
غلامحسین محمودی راد – دکتری پرستاری
رضا دستجردی – دکتری روانشناسی

چکیده:

عوامل خطرمتفاوتی ازجمله عوامل روانی – اجتماعی به ویژه استرس نقش مهمی درایجاد تشدید و استمرار بیماریهای قلب و عروق دارند با توجه به اینکه راهبردهای مقابله ای درکنترل و پیشگیری بیماریهای عروق کرونری قلب CHD و ارتقا کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی تاثیر بسزایی دارد لذا این مطالعه با هدف بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای بربهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران CHD انجام شده است روش تحقیق این مطالعه توصیفی مقطعی بود ۲۱۲ بیمار CHD بستری و یا باسابقه بستری در بیمارستان ولیعصر ص بیرجند جامعه مورد مطالعه را تشکیل دادند جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس فرم کوتاه CISS-21 پرسشنامه کیفیت زندگی SF-12 و مقیاس ۱۸سوالی بهزیستی روانشناختی ریف RSPWB استفاده شد روش همبستگی و رگرسیون جهت تحلیل داده ها به کاربرده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی با راهبرد مساله مدار و اجتنابی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.