سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه معتمدنیا – دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی
آرش ملکیان – استادیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران، کرج

چکیده:

یکی از مهم ترین مسائل درمدیریت منابع آب توجه به کیفیت آب می باشد. لذا شناخت مهم ترین پارامترهای کیفی آب در راستای توسعه و مدیریت پایدار منابع آب، تأمین صحیح نیازهای آبی نسل های حال وآینده اهمیت زیادی دارد. یکی از پارامترهای که می تواند بر روی کیفیت آب تاثیر بگذارد دبی آب بوده به طوری که در دبی های بالا کیفیت آب تا حد زیادی بهبود می یابد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است. برای همین تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط دبی با پارامترها و متغییرهای کیفی آب همچون کل املاح محلول، هدایت الکتریکی، درصد سدیم جذبی، اسیدیته، بیکربنات، کلر، سولفات، کلسیم، منیزیم و سدیم در سه رودخانه مهم میناب، حسن لنگی و جلابی شهرستان میناب و بندرعباس در استان هرمزگان و با استفاده از رگرسیون دو متغییره انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بیش تر موارد ارتباط بین دبی و متغییرهای کیفی آب به صورت لگاریتمی و خطی می باشد. همچنین بیش ترین و کم ترین میزان هدایت الکتریکی با مقادیر به ترتیب ۲۸۲۰۰ و ۲۴۲ میکروموس بر سانتی متر مربوط به رودخانه جلابی و میناب بوده است. علاوه بر این آب رودخانه میناب در دوره زمانی ۱۳۶۲-۱۳۸۸ با متوسط دبی ۳۷/۳۳ متر مکعب از لحاظ شرب و کشاورزی به ترتیب دارای کیفیت خوب و متوسط بوده و به عنوان منبع اصلی و تامین کننده آب شیرین بندرعباس دارای اهمیت زیادی می باشد و امروزه به دلیل ورود انواع آلاینده ها کشاورزی و صنعتی کیفیت آن دچار نوسانات زیادی شده که توجه مسئولین و مدیران در راستای مدیریت جامع منابع آب و توسعه پایدار را می طلبد.