سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

آرش شاهین – دانشگاه اصفهان،دانشکده مدیریت
زهرا زینلی – دانشگاه اصفهان،دانشکده مدیریت

چکیده:

ورود به عرصه نوآوری زمینه را برای گسترش سطح رقابت و ایجاد فرصت رضد هموارمی سازد به عبارت دیگر نوآوری یکی از عوامل موفقیت بلندمدت سازمان ها دربازارهای رقابتی امروز است که بتوانند به چالشهای محیطی سریعتر و بهتر پاسخ دهند پس نیازبه مدیریت دارد مدیریت نواوری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار برعملکرد سازمان به شرکت ها د رمسیر رشد کمک می کند بنابراین دراین راه نیازمند عواملی هستند که خلاقیت یکی از آنهاست این عوامل میتوانند باعث بهبود فرایندها و عملکرد سازمان به عنوان عامل خروجی نوآوری شود که با هدف این مقاله هم راستا است البته برای رسیدن به این هدف شناسایی عوامل کنترل نواوری مورد نیاز است به این منظور با مطالعه مقالات مختلف و درنظر گرفتن نواوری به عنوان یک فرایند مولفه های مهم و موثرخلاقیت کارکنان برای نواوری سازمان شناسایی شده و ارتباط آنها با عملکرد سازمان بررسی گردیده است البته دراین ارتباط یک عامل کنترل کننده هم وجود دارد بنابراین ابتدا عناصرخلاقیتکارکنان درخانه های کیفیت قرار داده شد هاند و اثرآنها برعامل کنترل که درانی مقاله مدیریت کیفیت فراگیر می باشد با نظر مدیران ارشد و میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به تعداد ۵۰نفر مورد بررسی قرارگرفته و درخانه کیفیت دیگری اثرمولفه های عملکرد سازمان برعامل کنترل بررسی شده است و درنهایت دو نوع اولویت بندی برای عامل کنترل براساس عوامل ورودی و خروجی نوآوری یعنی خلاقیت و عملکرد بدست م یآید.