سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میترا ریحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان،گروه مامایی،اصفهان،ایران
لیلی مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان،گروه مامایی،اصفهان،ایران
فرزاد خوشرنگ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان،گروه کودکیاری،اصفهان ایران

چکیده:

خشونت خانگی علیه زنان درحال حاضربطور وسیعی به عنوان مشکل مهم سلامت عمومی تشخیص داده شده است خشونت درخانواده ها میتواند علاوه برپیامدهای متعدد سلامت مادروکودک اورا نیز تحت تاثیر قرارمیدهد شواهد نشان میدهد که خشونت درزنان همچنین میتواند قابلیت مادری زنان را تحت تاثیر قرار دهد هدف این پژوهش تعیین رابطه خشونت خانگی با نقش مادری است پژوهش حا ضر یک مطالعه ی تحلیلی کوهورت است نمونه ها شامل ۲۴۰زن جوانی بودند که مراقبت کودکان خود را دراین مرکز دریافت کردند و مشخصات واحدهای پژوهش را داشتند نمونه گیری دردو ماه انجام شد ابتدا زنان از نظر وجود یا عدم خشونت با استفاده از پرسشنامه غربالگری خشونت بررسی شدند و به دو گروه خشونت دیده و خشونت ندیده تقسیم شدند. میانگین سن نمونه های مورد مطالعه درگروه خشونت دیده ۲۴/۳۳ودرگروه بدون خشونت ۲۶/۲۱ بود