سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مسلم عباسی – دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی
عباس ابوالقاسمی – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی(دانشیار)
محمد نریمانی – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی (استاد)

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی اتباط بین جهت گیری کارآفرینی و عملکرد تجاری مدیران واحدهای تولیدی شهر اراک بود. نمونه این پژوهش شامل ۲۱۴ مدیر واحدهای تولیدی شهر اراک بود که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی و چک لیست عملکرد تجاری استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که جهت گیری کارآفرینی و مولفه های آن با عملکرد تجاری مدیران واحدهای تولیدی رابطه مثبت معنی داری دارند (۰/۰۵>P). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که نیاز به پیشرفت، تمایل به خلاقیت، خطر پذیری، نیاز به استقلال و عزم و اراده در پیش بینی عملکرد تجاری سهم معنی داری دارند. در مجموع این نتایج بیان می کند ه سطوح بالای جهت گیری کارآفرینی، عملکرد تجاری را در مدیران واحدهای تولیدی افزایش می دهد.