سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین پورقیومی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
یاسر زارعی –
کاووس علی نژادطیبی –

چکیده:

نقص روش شناسی های موجود برای شناخت پدیدههای شهری نیازمند بازنگری در این روش ها و بسط آن ها برای ایجاد گستره مناسب جهت شناخت هر چه بهتر پدیدهها است. یکی از زمینههای اساسی برای تکامل روش های مطالعات سازمانی توجه به مبانی فلسفی این روش هاست. بر این اساس در این مقاله به بررسی ارتباط جغرافیای شهری و پوزیتیویسم منطقی می پردازیم. نوع تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است که با روش اسنادی و منابع کتابخانهای به جمع آوری اطلاعات پرداختهایم. در این مقاله در ابتدا به بررسی مکتب پوزیتیویسم منطقی پرداخته شده و خواستگاه و مبانی آن ذکر می شود. در ادامه تاریخچه ورود تفکرات پوزیتیویسی به حوزه علم جغرافیا ذکر شده و نظریاتی که تحت تأثیر این دیدگاه بوده بیان می شود. سپس به بررسی ارتباط جغرافیا شهری و پوزیتیویسم منطقی می پردازیم. و نهایتا به این نتیجه می رسیم که دانش امروز، به ویژه در مطالعات مدیریت شهری به هیچ روی نمی تواند خود را بی نیاز از تحقیقات کمی، آماری و علت یابی در حوزه های معین بداند، اما نکته مهم آن است که بدانیم یافتهها بینیاز از زمینههای اساسی پدید آورنده خود نیستند و نتایج حاصله در یک مورد را نمی توان به همه موارد تعمیم داد