سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود زمانی پدرام – دکتری محیطهای رسوبی

چکیده:

قبل ازچرخش CEIM سنگهای سیلیسی کلاستیک و کربناته سازند بیدوبطور جانبی و بین انگشتی هم ارز سنگهای گروه مگو بوده و کم و بیش به موازان سوچر زون نئوتتیس احتمالا درطول ژوراسیک میانی بالایی درحدفاصل بین بلوکهای طبس یعنی حوضه رسوبی که درآن نهشته های گروه مگورسوب نموده اند و جنوب بلوک یزد سنگ مادرتغذیه کننده بجا گذشته شدهاست به هرحال ازکرتاسه به بعد بیشتر سازند بیدو توسط ترکیبی از گسله های strike-slip ? reverse بریده و حفذ شده اند بطور قوی این block-rotation movements مربوط به بعدازکرتاسه می باشد درطول ژوراسیک میانی بالایی فعالیت های تکتونیکی ازنوع حرکات vertical بوده اند که درتولید محیطهای رسوبی گوناگون درCEIM نقش سازنده ای داشته اند ترکیب شیمیایی ماسه سنگ ها کانی های سنگین و مطالعات رسوب شناسی سنگهای سیلیسی کلاستیک سازند بیدو و گروه مگو اشاره به ترکیب شیمیایی سنگ مادرتغذیه کننده این نهشته می نماید که براثر فرسایش سنگهای رسوبی دگرگونی و سنگهای پوتونیک مناطق کلمرد پشت بادام ساغند بیاضه و باخترزرند کرمان واقع درخاور بلوک یزد present-day رسوب نموده اند.