سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحله هاتفی – تهران پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
مرتضی خضری – سازمان زمین شناسی کشور
علی اکبر شهسواری – تهران، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
کمال خدایی – تهران، پ ژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

چکیده:

امروزه عوامل و فرآیندهای زمین زاد به عنوان یکی از عوامل اصلی آلاینده ی محی طزیست مورد توجه قرارمیگیرند. در این میان، تود ههای نفوذی گرانیتوئیدی و فرآیندهای همراه، به دلیل نقش و اهمیت آ نها درانتقال ماگما و در نتیجه انتقال عناصر از اعماق زمین به سطح ، از اهمیت بی شتری برخوردار هستند.برای انجام پژوهش، مناطق پراهمیت برای انجام بررسی های صحرایی و نمونه برداری مشخص گردید و ازمنابع آب مورد نظرنمونه برداری صورت گرفته است. نمونه ها مورد تجزی ه شیمیایی قرار گرفته و غلظ ت عناصرAs, Al, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Se, Zn در نمون ههای آب انداز هگیری ش د. غلظت اغلب عناصر مورد آنالیز در نمونه های آب منطقه در حد آشکارسازی نبوده است که احتمالا ناشی از انحلال کم کانی ها درآب به دلیل خاصیت قلیایی نسبتا بالای آب های زیرزمینی و سرعت بالای جریان آن است ولی غلظت سایرعناصر (آرسنیک، مولیبدن، مس و سلنیوم) ب هشکل معن یداری با مناطق دگرسا نشده ه مپوشانی نشان میدهد که می تواند تحت تاثیر فرآیند دگرسانی سوپرژن غنی شدگی یافته باشند.