سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

نوشین لالیان پور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت
ناهید دوستی – کارشناس ارشد اکچوئری دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بیمه اکو، معاون
آزاده محمدزاده – کارشناس مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بیمه اکو، کارشنا

چکیده:

تغییرات وسیع محیطی در دنیای متلاطم امروز، انعطاف پذیری سازمان ها را برای تامین بقایشان امری ضروری ساخته است، و توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان، یکی از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و تامین بقا در سازمانهای امروزی است. در این مقاله ابتدا به مرور بر مفهوم توانمندسازی منابع انسانی و پیشینه، الزامات، اهمیت و ابعاد آن پرداخته و سپس به بیان مفهوم تعهد سازمانی و انواع آن و نیز به بررسی ارتباط توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی پرداخته ایم. نوع پژوهش از نظر هدف پژوهشی کاربردی و از نظر روش، پژوهشی همبستگی و از شاخه پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، یک شرکت بیمه ای در سطح شهرستان مشهد بوده است. شایان ذکر است که در این مقاله نام شکرت بیمه ای که مطالعه موردی در آن انجام شده است، ذکر نگردیده و به جای آن از عبارت یک شرکت بیمه ای استفاده شده است. در این مقاله ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به جمع آوری ادبیات و پیشینه پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از پژوهش های میدانی، اطلاعات جمع آوری گردید. از پرسشنامه، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شد. سوالات پرسشنامه به گونه ای طراحی شد که پاسخ دهندگان، گزینه ها را بر مبنای طیف ۷ تایی لیکرت علامت گذاری کنند. به منظور سنجش روایی از نظرات استادان و خبرگان صنعت بیمه استفاده شد. نتایج به دست آمده رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به احساس داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن و احساس معین دار بودن، و احساس داشتند اعتماد به دیگران را به جزء احساس شایستگی مورد تایید قرار دادند.