سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ناصری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
میترا جلالی فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی تهر

چکیده:

آرسنیکAs) و آنتیموانSb) از مهمترین عناصر همراه طلا در کانسارهای اپی ترمال هستند که مطالعه نحوه توزیع آنها در مقایسه با طلا، به عنوان عناصر فوق کانساری، از کلیدهای مهم اکتشاف طلا است. در این تحقیق، از روش آماری چند متغیره تحلیل فاکتوری برای تحلیل داده های گمانه های اکتشافی رگه شماره ۹ کانسار طلای ارغش نیشابور برایعناصرSb و As ،Hg ،Ag ،Auاستفاده شد و مشخص گردید که فاکتور اول با غنی شدگی طلا و نقره، فاکتور دوم با تغییرات عیار آنتیموان و فاکتور سوم با تغییرات عیار آرسنیک مرتبط می باشد. برای تحلیل تطبیق فاکتورها بر تغییراتمتغیرها در گمانه ها، تغییرات فاکتورها و نقشه های توزیع فاکتوری بر حسب عمق در مقطع موازی رگه در امتداد شبکه حفاری، ترسیم شد و نفوذ مجدد آرسنیک توسط محلولهای ثانویه به اثبات رسید و احتمال کانیسازی پنهانی طلا و نقرهدر عمقهای پایین تر از ۱۰ متر مطرح شد. فاکتور دوم، تهی شدگی آنتیموان را به عنوان یک فاز ژئوشیمیایی جداگانه اثبات میکند. این تحقیق نشان می دهد بیشترین تغییرپذیری در عمق به کانی سازیAg و Auو پس از آن به Sb و As اختصاص دارد و کانی سازی طلای اپی ترمال با تهی شدگی آرسنیک و بعضاً آنتیموان همراه است