سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حبیب الله جوانمرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
طیبه گرگین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،باشگاه پژوهشگران جوان،اراک،ایران

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی ارتباط بین گرایش کارافرینانه و نوآوری بازاریابی با علمکرد شرکت های تولیدی کوچک و متوسط پرداخته ایم تحقیق حاضر با درنظرگرفتن ۲۲۶ نفر ازمدیرعامل های شرکت های تولیدی کوچک و متوسط شهرک صنعتی بزرگ شیراز به عنوان نمونه آماری به روش میدانی ازطریق پرسشنامه ساختاریافته و به کمک نرم افزار SPSS19انجام گرفته است با توجه به ظرفیت بالقوه یشرکت های کوچک و متوسط درتوسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیر با اهمیتی که ادامه حیات این شرکت ها درافزایش میزان اشتغال درکشورمان دارند و نیز توجهی که دردولت دهم به آنها می شود بررسی استراتژی ها و عواملی که میتوانند موجبات بقا عملکرد بهتر و حتی حفظ وضع موجوددرصنایع کوچک و متوسط کشور را درفضای رقابتی و بحران اقتصادی کنونی تضمین کنند مهم و ضروری به نظر می رسد از این رو درپژوهش حاضر با نگاهی جامع به تحقیقات پیشین و معرفی مدل مفهومی جدید به همگان به این مهم پرداختیم