سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم قربانی – دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس
حمید کاظمی – استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

هدف: هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین گرایش های چهار گانه هویتی و مولفه های چهار گانه هوش هیجانی در سنین نوجوانی می باشد. روش : به منظور بررسی این ارتباط، تعداد ۹۵ نفر از نوجوانان مقطع راهنمایی و دبیرستا ن( ۵۰ دختر و ۴۵ پسر) با دامنه ی سنی ۱۴ تا ۱۷ سال به روش تصادفی انتخاب شده و اقدام به تکمیل پرسشنامه جنبه های هویت (چهارمین فرم تجدید نظر شده گرایش های هویت AIQ- IV و پرسشنامه هوش هیجانی شوت نمودند. یافته ها : نتایج تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه ارزیابی و بیان هیجانات و مولفه مهارت های اجتماعی هوش هیجانی در رابطه با بعد هویت ارتباطی پیش بینی کننده بهتری می باشد (به ترتیب P< 0/05 ، R = 0/ و ۸۲ R = 0/65 و مولفه کاربرد هیجانات هوش هیجانی در رابطه با گرایش هویت جمعی بهتر قابل پیش بینی می باشد P< 0/05 ، R = 0/62 مولفه تنظیم هیجانی با هیچ یک از ابعاد چهارگانه ی هویت در ارتباط نبود. در مجموع نتایج این پژوهش بیان می کند که مولفه های هوش هیجانی از جمله عوامل اثر گذار در اکتساب نوع هویت نوجوان می باشد