نیکبخت و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی های هیئت مدیره (شامل:اندازه هیئت مدیره، نسبت اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، دانش مالی اعضای هیئت مدیره و جدایی نقش مدیر عامل از رییس هیئت مدیره) بر عملکرد شرکت پرداختند. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس ۵ عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است.نتایج پژوهش با استفاده از اطلاعات ۷۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۰الی ۱۳۸۷ نشان داد که هیئت مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود و در جهت کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و اثر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.

عرب صالحی و ضیایی((۱۳۸۹ در پژوهشی تحت عنوان ارتباط بین نظام راهبری و کیفیت سود به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و برخی از ویژگی های هیئت مدیره پرداختند. این ویژگی ها شامل تفکیک پست مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره، تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و اندازه ی هیئت مدیره می باشند.در این پژوهش، کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد و با معیار نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به مفهوم سود عملیاتی سنجیده شده است.آن ها با پژوهش بر روی ۱۵۶ شرکت بورسی در دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ دریافتند بین کیفیت سود با تفکیک پست مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد اما بین کیفیت سود با نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و اندازه ی هیئت مدیره ی شرکت رابطهای وجود دارد.

حسینی((۱۳۸۸ در پژوهشی به بررسی رابطه ی ترکیب هیئت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیر موظف هیئت مدیره با محافظه کاری در حسابداری پرداخت. او در این تحقیق با استفاده از اطلاعات ۷۲ شرکت در فاصله ی زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ به بررسی اثر ویژگی های هیئت مدیره بر میزان محافظه کاری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار عدم تقارن زمانی باسو((۱۹۹۷ استفاده شد. از بین ویژگی های هیئت مدیره، به بررسی درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای مستقل پرداخته شد. یافته های این پژوهشگران حاکی از وجود رابطه ی مثبت معنی دار بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و محافظه کاری و نیز رابطه ی منفی و معنادار بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و محافظه کاری بود.