سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا باقرلو – گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز ،ایران
یونس بادآور نهندی – گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز ،ایران
حیدر محمدزاده سالطه – گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند،مرند ،ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل ۶۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. قلمروی زمانی پژوهش شامل یک دورهی شش ساله بر اساس صورت های مالی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ شرکتهای مورد مطالعه است. برای آزمودن فرضیه های پژوهش از آزمونهای پیرسون، پیرسون جزئی و رگرسیون چند متغیره خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود ندارد.