سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین دستار – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد واح
سکینه حاتمی – کارشناس ارشد سیستمهای اطلاعاتی – مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد

چکیده:

بازاربابی اثر بخش رویکردی است که بر آن بجای تکیه بر فروش محصولات ساخته شده بر تولید محصولات منطبق بر نیاز مصرف کننده تمرکز می شود. بنابراین مشتری در مرکز توجه قرار دارد و چرخ بازاریابی از نیاز مشتری شروع می شود. در این پژوهش میزان همبستگی و ارتباط بین کاربست مولفه تفکر سیستمی فراهموستاتیک و دستیابی به اهداف بازاریابی اثربخش (مشتری مدار ) در یکی از شرتهای پتروشیمی مطقهه ویژه اقتصادی و انرزی پارس جنوبی بعنوان یکی از صنایع پایین دستی نفت که درد امر صادرات محصئلات دارای ارزش افزوده نقش بلامنازعی را دارد مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری مشتممل بر ۸۸ نفر از کارمندان شاغل در این شرکت می باشد که بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب شدند . روش تحقیق از نظر نحوه پایش ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی است و به منظور جکهع آوری و آنلیز داده ها از دو پرسشنامه تفکر سیستمی بر اساس مدل سنگه و بازاریابی مشتری مدار استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ این دو پرسشنامه به ترتیب ۰/۸۳ و ۰/۸۷ بدست آمد. نتایج حاصل از ازمونهای آماری بر روی نمونه مورد بررسی همبستگی بالای بین کاربست تفکر سیستمی و دست یابی به اهداف بازاریابی اثربخش را نشان داد.