سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد شادفر – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمود عرب خدری – استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدجعفر سلطانی – مربی پژوهشی
پیمان بکتاش – کارشناس ارشد GIS

چکیده:

یکی از انواع پدیده های ژئومورفولوژیکی و زمی ن شناسی که هر ساله خسارت های زیادی به اراضی کشاورزی، عرصه های منابع طبیعی، زیرساخت هایٍ اقتصادی و همچنین جان انسان ها وارد نموده و نقش زیادی در فرسایش خاک و انباشت رسوب در مخازن پشت سدها دارد پدیده حرکات توده ای می باشد . در این تحقیق در ابتدا حوضه صفارود در شهرستان رامسر به هفت واحد هیدرولو ژیک تقسیم گردید . نقشه درصد پوشش گیاهی از تلفیق باندهای ۳ و ۴ تص اویر ماهواره ای ETM+ ,برداشتهای ص حرایی تهیه گردید . درصد، وسعت و میزان پوشش گیاهی در حو ضه ، در هر یک از زیر حوضه ها در محیط سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGIS) محاسبه گردید . نقشه حرکات توده ای با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی و مطالعاتگسترده میدانی توسطGPS تهیه گردید . در نهایت از تلفیق لایه پوشش گیاهی با حرکات توده ای مقدار فرسایش رخ داده در هر طبقه از پوشش گیاهی محاسبه گردید . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که حدود ۹۰ درصد از حرکات توده ای در مناطقی که درصد پوشش گیاهی کمتر از ۶۰ درصد داشته اند بوقوع پیوسته اند . ضمنا نتایج این تحقیق نشان د اد که در بعضی از قسمتهای حوضه که دارای مقاومت برشی ضعیفی هستند با وجود درصد پوشش زیاد، گسترش حرکات توده ای بالاست