سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد ترک فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه تربیت بدنی، شیراز، ایران
زهره آب باریکی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
مریم تبریزی یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
علی اکبر ملائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه تربیت بدنی، شیراز، ایران

چکیده:

نقش روان در رقابت های ورزشی و همچنین پیامدهای اضطراب در روانشناسی ورزشی از مباحث قابل بحث و غیر قابل انکار است. یکی از محیط هایی که غالباً سرشار از هیجان و اضطراب است محیط ورزش است و رویارویی با این هیجان و اضطراب امری اجتناب ناپذیر است. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران زن و مرد رشته های گروهی و انفرادی استان فارس است. ۲۷۰ ورزشکار زن و مرد از تیم های مختلف، که تمامی آنها دارای ۶ تا ۱۵ سال سابقه قهرمانی بودند، یک بار در شب قبل از مسابقه و بار دوم در فاصله نیم ساعت مانده به انجام مسابقه پرسش نامه های هوش هیجانی سیبریاشرینگ و اضطراب رقابتی مارتنز (۱۹۷۰) را پرکردند. از آزمون همبستگی کندال برای تعیین ارتباط متغیرها، آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، آزمون T نمونه های مستقل برای مقایسه عاملهای نرمال و آزمون «U» مان- ویتنی برای مقایسه متغیرهایی که نرمال نبودند استفاده شده است. از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان دادند که از بین ابعاد هوش هیجانی فقط خودانگیختگی با اعتماد بنفس رابطه معنا دار داشت (P<0/05) اما رابطه همه این ابعاد بغیر از همدلی با اضطراب شناختی معنادار بود (P<0/05) رابطه همه ابعاد بجز خود آگاهی و همدلی با اضطراب جسمانی معنا دار نبود (P>0/05). مردان از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، همچنین ثابت شد که بین اضطراب ، اعتماد به نفس و اضطراب شناختی در ورزشکاران مرد و زن تفاوت معنا داری وجود نداشت (P>0/05). هوش هیجانی با اضطراب رقابتی در اکثر موارد ارتباط دارد. مسئولین و مدیران تیم های ورزشی باید با برنامه های آموزشی، شناخت و آگاهی ورزشکار را از توانایی و پتانسیل فردی افزایش دهند و در زمینه انگیزش نیز آموزشهای لازم را به ورزشکار بدهند.