سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشدفیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه گیلان
حمید اراضی – دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان
تهمینه سعیدی – استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده:

سالمندی با کاهش عملکرد عضلات و استخوان مرتبط است و منتهی به سارکوپنیا و پوکی استخوان میشود پوکی استخوان یک مشکل عمده بهداشت جهانی است براساس پژوهشهای انجام شده مشخص شده است که پوکی استخوان بیشترین تاثیر را روی زنان یائسه می گذارد پژوهشها نشان میدهد که برخلاف اعتقاد عموم کاهش توده استخوانی مرتبط با سالمندی نه تنها درزنان بلکه همچنین درمردان درنتیجه کاهش استروژن است براساس پژوهشهای انجام شده درده های اخیر بین نسبت اندروژن به استروژن بانسبت انگشت دوم بهچهارم ارتباط معناداری پیدا شده است گیرنده اندروژن وگیرنده استروژن فعالیت بیشتری درانگشت چهارم نسبت به انگشت دوم دارند غیرفعال شده گیرنده اندروژن باعث کاهش رشد انگشت چهارم شده که باعث افزایش نسبت انگشت دوم به چهارم میشود درحالیکه غیرفعال شدن گیرنده استروژن باعث افزایش رشدانگشت چهارم ودرنهایت کاهش نسبت انگشت دوم به چهارممیشود دراین پژوهش ما به دنبال بررسی ارتباط بین نسبت انگشت دوم به چهارم توده عضلانی و قدرت با میزان تراکم مواد معدنی استخوان درزنان یائسه هستیم نتایج نشان داد که نسبت انگشت دوم به چهارم ارتباط مثبت معناداری باتراکم موادمعدنی استخوان ستون فقرات و گردن استخوان ران داشت P<0/001 همچنین بین توده عضلانی و قدرت باتراکم موادمعدنی استخوان ستون فقرات و گردن استخوان ران ارتباط مثبتی مشاهده شد