سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رقیه عباس نژاد –
داوود ستارزاده –

چکیده:

کارآفرینی فرآیندی استکه درشبکه ای از روابط اجتماعی واقع شده و این روابط می تواند روابط کارآفرین را با منابع فرصت ها محدود یا تسهیل نماید درجامعه ایران امروز موانع کارآفرینان صرفنظر از عوامل سیاسی اقتصادی حقوقی و مدیریتی بدلایل اجتماعی ـ فرهنگی از جمله نادیده گرفتن روابط و پیوندهای اجتماعی نیز می باشد هدف ازاین پژوهش بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین مولفه های سرمایه اجتماعی و میزان روحیه کارافرینی دربین دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز ساری بود نمونه آماری این تحقیق شامل ۱۶۵ دانشجو دانشگاه پیام نور مرکزساری بوده است ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی Social Capital و پرسشنامه محقق ساخته میزان روحیه کارافرینی بوده است دراین تحقیق از دیدگاه های پوتنام کلمن بوردیو و فوکویاما بعنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است و از تکنیکهای آماری ماتریس همبستگی و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.