سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وکیل حیدری ساربان – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
الناز آذرتاج – دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر توانایی کشاورزان درمدیریت ریسک تولید گندم انجام شده است تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن از نوع تحقیقات تحلیلی تبیینی به شمار میرود که در آن با استفاده از نمونه گیری تصادفی از طریق فرمول کوکران ۲۰۰ نفر از گندمکاران شهرستان پارس آباد انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است که برای تعیین روایی محتوای آن از نقطه نظرات کارشناسان مختلف نیز استفاده شد و پایایی آن با بهره گیری از فرمول کرونباخ آلفا a>0/91 محاسبه گردید نتایج نشان دادکه به جز متغیر خدمات مشاوره ای بازار بین تمامی متغیرهای تحقیق مشورت با مروجان، رهبران محلی، رادیوتلویزیون روزنامه وخبرنامه های ورزشی کتاب و مجلات و اینترنت و توانایی کشاورزان درمدیریت ریسک رابطه مستقیم و معنی داری وجو د دارد.