سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میثم جعفری – کارشناسی ارشد زمی نشناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
داوود زارع – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران
اکبر قاضی فرد – دکترای مهندسی عمران و محیط زیست،عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان،

چکیده:

یکی از مه مترین پارامترها در طراحی ساز ههای آبی بزرگ، نفوذپذیری و تزری قپذیری ساختگاه آن سازه است. تعیین تراوایی توده سنگ معمولا ب هوسیله آزمای شهای برجا صورت م یگیرد. مرسو مترین روش برای تعیین نفوذپذیری تود ه سن گه ایدرز هدار استفاده از آزمایش لوژان است. با توجه به داد ههای حاصل از این آزمایش و تعبیر و تفسی ر آ نه ا و همچنین در نظر گرفتن مقادیر خورند سیمان در مقاطع تزریق در سر یهای متوالی گمان ههای پرده آ ببند، م یتوان ارتباط بین این دو پارامتر وهمچنین روند طراحی پرده آ ببند را مورد بررسی قرار داد. هدف از ارائه این پژوهش، بررسی مقاطع تزریق دو گالری LG و ۲ LG1 پرده تزریق سد کارون ۴ به منظور ارزیابی روند تزریق پرده آ ببند و وجود رابطه بین مقادیر لوژان و خورند دوغاب است و در ضمن آن زمی نشناسی ساختگاه نیز ب هطور مختصر مورد بررسی قرار گرفته. طرح سد و نیروگاه کارون ۴ بزر گتری ن طرح سد و نیروگاه بر قآبی در حال ساخت کشور در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است. محور سد در کیلومتر ۶۷۰ ازمصب رودخانه کارون و در پایی ندست محل تلاقی رودخانه ارمند و بازفت جانمایی ش ده اس ت. محدوده طرح کارو ن ۴ با نهشت ههای دارای نفوذپذیری کم تا غیر قابل نفوذ سازند پابده و سنگ آه کهای مقاوم، درز هدار و در مح لهایی کارستیکآسماری همراه شده و موقعیت مناسبی را برای ساختگاه سد بر آسماری ایجاد کرده است.