سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم بهرامی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
رضا حسینی – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی ارومیه ای – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
گوهر عزیزی پور – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

سنگدانهها بخشی از مصالح ساختمانی هستند که کاربرد وسیعی درکارهای ساختمانی دارند. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین کیفیتسنگدانهها با لندفرمهای زمین شناسی مختلف(مخروطهافکنهها، واریزه-ها و بسترهای رودخانهای) در دو حوضه خرم آباد و قلعه شاهینپرداخته شده است. ابتدا از لندفرمهای مختلف زمین شناسی، نمونههای برداشت و آزمای شهای ارزش ضربهای، مقاومت تک محوری، مقاومتکششی، لس آنجلس، چگالی سنگدانهها و میزان جذب آب بر روی آن هاانجام شد. نتایج این آزمایشها نشان میدهد که بسترهای رودخانهایدارای کیفیت بالاتر و مخروطه افکنهها دارای کیفیت پایینتری می -باشند. کیفیت واریزهها نیز تقریباً بین این دو قرار دارد. همچنینسنگدانههای که از مخروطه افکنهها و بسترهای رودخانهای جدید بدستآمدهاند دارای کیفیت مناسب تری نسبت به مخروطه افکنهها و بستر-های رودخانهای قدیمی میباشند. به نظر میرسد کیفیت بهتر سنگدانههادر بسترهای رودخانهای جدید ناشی از حذف دانههای ناپایدار طی حملو نقل رودخانهای و هوازدگی کم مصالح به علت سایش مداوم آاباشد. در محی طهای واریزهای نیز مصالح به علت تازگی دارایهوازدگی کم م یباشند ولی به علت حمل و نقل بسیار کوتاه دارایدانههای ناپایدار میباشند. بنابراین کیفیت مصالح در حد بینبسترهای رودخانهای و مخروطه افکنهها قرار میگیرد.