سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی ایرانمنش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان،
شراره رخشان – کارشناس مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه عواملی است که می تواند منجر به افزایش استفاده مجدد (وفاداری) از سیستم های الکترونیک مرتبط با صنعت گردشگری، از سوی گردشگران باشد. در این راستا با تمرکز بر امنیت ادراک شده، رضایت واعتماد، به مطالعه تاثیر این عوامل بر تقویت وفاداری نسبت به این سیستم ها پرداخته ایم. جامعه آماری شامل کلیه گردشگران داخلی و خارجی است که از اصفهان بازدید نموده اند که در این راستا تعداد ۲۴۰ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرارگرفت. ابزار انجام تحقیق، پرسشنامه ساختار یافته ای بود که مبتنی بر طیف پنج تایی لیکرت طراحی شده بود. نتایج اینتحقیق نشان می دهد که امنیت ادراک شده گردشگران نسبت به سیستم های آنلاین، بر افزایش رضایت و اعتماد آنان نسبت به این سیستم ها تاثیر مثبت دارد. همچنین علاوه بر این که، رضایت باعث تقویت اعتماد و وفاداری می شود، اعتماد به سیستم های آنلاین نیز موجب تقویت وفاداری خواهد شد