سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آمینه صحرانوردگرگری – عضو هی علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
عابدین اسدالهی دولت آباد – مدرس دانشگاه پیا نور شبستر
عادله قبادی سیس –
علی اجاقی – مدرس دانشگاه پیا نور شبستر

چکیده:

هدف این پژوهش توصیف وضعیت تحلیل رفتگی وتعهد سازمانی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ۱۲ به تاکیت استاتیدتما وق وحق التدری تربی بدنی، مقایسه این دو گروه وهمچنین رابطه بین تعهد سازمانی وتحلیل رفتگی به طور مجزا در هری ازگروه ها ومقایسه میزان ارتباط متغیر ها در بین دو گروه بوده اس . این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده وبه صورت میدانی – انجا شده اس . جامعه آماری شامل کلیه اساتید )تما وق وحق التدریس ( واحدهای منطقه ۱۲ می باشتد که نمونه آماری برابرجامعه آماری می باشد. برای تعیین تحلیل رفتگی از پرسشنامه تحلیل رفتگی مستلش ) ۱۹۹۶ (، برای تعیین تعهد سازمانی اساتیداز پرسشنامه تعهد سازمانی مایر آلن ) ۱۹۹۱ ( وپرسشنامه اطلاعات فردی استااده شده اس . نتایج نشان داد که فراوانی وشدت تهتی شدن از ویژگیهای شخصی استاتید تمتا وقت بتا جزءتعهتد عتاطای آنتان رابطه معنتی داری دارد. فراوانی وشدت تهی شدن ازویژگی های شخصی اساتید حق التدری با جزءتعهد عاطای و هنجاری آنان رابطه معنی دار دارد. میان رابطه تعهد عاطای وفراوانتی فرسودگی عاطای، وتعهد عاطای وشدت تهی شدن از ویژگیهای شخصی، در دو گروه تما وق وحق التدری تاتاوت معنتی دار ی مشاهده شده اس که تعهد سازمانی اساتید تما وق بیش از اساتید حق التدری می باشتد . تنهتا جتزء تعهتد عتاطای متی توانتد عاملی برای تحلیل رفتگی اساتید باشد